REGULAMIN AQUA CENTRUM KOLBUDY
ul. Wybickiego 33a, 83-050 Kolbudy


1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Aqua CentrumKolbudy(ACK) przy ul. Wybickiego 33a w Kolbudach.
2. Zarządcą obiektu jestGmina Kolbudy z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy ul. Staromłyńska 1, NIP 583-25-35-406, Regon: 191674983.
3. Zarządcamoże powierzyćzwykły zarząd obiektem ACK zewnętrznemu podmiotowi, w dalszej części nazywanemuOperatorem, na podstawie odrębnej umowy o zarządzanie. Zakres spraw przekazanych przez Zarządcę Operatorowi regulują zapisy odrębnej umowy.
4. Aqua Centrum Kolbudy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 21:30, natomiast w weekendy i dni wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 20:00 lub w innych godzinach, jeżeli ZarządcaACK o tym zdecyduje.
5. Do korzystania z ACK upoważnione są osoby posiadające jednorazowy bilet, ważny karnet lub zarejestrowaną kartę uprawniającą do wejścia na basen w ramach jednego z systemów: MultiSport Plus, MultiSport Senior, MultiSport Student, MultiSport Kids, MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport, MultiSportLighT, FitProfit, PZU Sport, Medicover Sport.
6. W celu promocji ACK Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do wydawania bezpłatnych voucherów uprawniających do jednorazowych lub wielorazowych wejść do ACK. Vouchery mogą być skierowane do określonej grupy osób.
7. Posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny, Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy w celu uzyskania ulgi zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości oraz karty wydanej przez uprawnioną instytucję.
8. Zakup jednorazowego biletu uprawnia do skorzystania z jednej jednostki basenowej. Wyznacza się 45 minutowe, następujące po sobie, jednostki basenowe rozpoczynając od godziny 7:15 w dniach pon. – pt. oraz od godziny 08:00 w dniach sob. – niedz.
9. W czasie trwania roku szkolnego, w dniach od poniedziałku do środy, w godzinach od 8.00 do 14.00 w ACK odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci ze szkół podstawowych dla których gmina Kolbudy jest organem prowadzącym. W tym czasie obiekt jest niedostępny dla innych Klientów. Ograniczenie nie dotyczy dni wolnych od zajęć szkolnych.
10. Użytkownicy ACK upoważnieni są do korzystania z szatni na 10 min przed rozpoczęciem jednostki basenowej. Po zakończeniu jednostki szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona. Po 70 minutach od przekroczenia bramki kontrolnej na wejściu,zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodna z obowiązującym cennikiem.
11. Za korzystanie z ACK pobiera się opłaty zgodnie Cennikiem ustalonym Zarządzeniem Wójta z w sprawie zasad funkcjonowania Aqua Centrum Kolbudy oraz ustalenia cen i opłat związanych z korzystaniem z Aqua Centrum Kolbudy.
12. Wstęp do ACK odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
13. Transponder należy zapiąć na nadgarstku w sposób zapobiegający jego utracie oraz okazywać na żądanie obsługi.
14. Każdy przypadek zgubienia transpondera należy natychmiast zgłosić obsłudze kas. Użytkownik ponosi koszt zagubionego transpondera w wysokości określonej w Cenniku. Opłatę w tej wysokości Użytkownik ponosi również w przypadku uszkodzenia transpondera.
15. Zakup biletu jednorazowego, karnetu lub korzystanie z ACK na podstawie innych kart uprawniających, o których mowa w ust. 6, jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego Regulaminu. 
16. Do wszystkich karnetów należy zakupić bezzwrotną magnetyczną kartę klienta w cenie, której wysokość określono w Cenniku.
17. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie ACK oraz pływać wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
18. Osoby korzystające z ACK są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren ACK w szatniach w wyznaczonych szafkach.
19. Zarządcanie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie ACK.
20. Przed wyjściem z przebieralni na teren strefy basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych odpowiedzialność ponoszą osoby, którym prawa do tych rzeczy przysługują.
21. Osoby korzystające z ACK obowiązane są do zachowania należytej staranności w pilnowaniu transpondera będącego jednocześnie kluczem do szafki oraz niepowierzania transpondera osobom trzecim.
22. Zarządcy i/lub OperatorowiACK przysługuje prawo czasowego ograniczenia wstępu do strefy basenowej w przypadku, gdy wpuszczenie kolejnej osoby indywidualnej skutkowałoby przekroczeniem maksymalnej liczby osób korzystających z ACK w danej jednostce.
23. Liczba osób równocześnie korzystających z ACK:
a) maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie sportowym 7 osób,
b) maksymalna liczba osób na basenie rekreacyjnym nie może przekraczać 30 osób,
c) maksymalna liczba osób w brodziku nie może przekraczać 10 osób,
d) maksymalna liczba osób w jacuzzi nie może przekraczać 6 osób,
e) maksymalna liczba osób w strefie Spa nie może przekraczać 20 osób.
24. Korzystającym z ACK nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwuosób tamprzebywających, a w szczególności:
a) biegania po chodnikach otaczających niecki basenowe;
b) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
c) nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
d) wszczynać fałszywych alarmów;
e) wpychania lub wrzucania innych osób do niecek oraz zanieczyszczania wody basenowej;
f) przebywania w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środkówodurzających;
g) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, palić papierosów,
e-papierosów;
h) wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami
wypadkowymi;
i) wnoszenia na teren ACK opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów;
j) bezpodstawnego używania systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego;
k) wchodzenia i wychodzenia z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
l) niszczenia urządzeń i wyposażenia ACK;
m) przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;
n) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
o) wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek) oraz przedmiotówutrudniających komunikację na terenie ACK.
25. Do strefy basenowej ACK nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry;
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia;
d) których agresywne zachowanie zakłóca atmosferę spokoju w obiekcie lub stanowi potencjalne zagrożenie dla otoczenia;
e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
26. Osoby przebywające na terenie ACK obowiązane są do:
a) stosowania się do znaków informacyjnych nakazu i zakazu umieszczonych na terenieACK;
b) stosowania się do poleceń ratowników i pracowników ACK oraz do sygnałówdźwiękowych, a także komunikatów nadawanych przez głośniki;
c) dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnejoraz stanu zdrowia;
d) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnegotechnicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
e) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych i pracowników ACK o zaistniałymwypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwowłasne i innych osób;
f) do zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe przed przekroczeniem bramek kontrolnychoraz do ich ponownej zmiany po wyjściu za bramki kontrolne;
27. Osoby korzystające z ACK, przed wejściem na nieckę basenową,zobowiązanesą do dokładnego umycia ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetykówlub środków myjących, w tym po skorzystaniu z WC. Osoby wchodzące do strefy basenowej zobowiązane są każdorazowo przejść przez brodzik odkażający stopy.
28. Osoby korzystające ze strefy basenowej zobowiązane są nosić stój kąpielowy, spełniającywymogi higieniczne, estetyczny oraz nieposiadający elementów mogących stanowićzagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczynąuszkodzeń elementów ACK.Kobiety – strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy,Mężczyźni – kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni i metalowych elementów.
29. Osoby przebywające w wodzie mają obowiązekzakładania czepków kąpielowych.
30. Dzieci nieumiejące korzystać z WC zobowiązane są nosić jednorazowe pielucho majtki przeznaczone do kąpieli.
31. Użytkownik korzystając z oferty ACK oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług będących w ofercie ACK. 
32. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) mają wstęp na ACK wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów dorosłych. 
33. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
34. Osoby niepełnosprawne korzystające z ACK mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie ACK musi być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
35. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
36. Rodzice z dziećmi do lat 8 i odmiennej płci mają możliwość skorzystania z szatni rodzinnej.
37. Przejście przez bramki w celu wejścia do szatni bądź wyjścia z ACK dozwolone jest jedynie po uprzednim rozliczeniu się z kasjerem.
38. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag i poleceń ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
39. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi ACK będą wypraszane z jej terenu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę.
40. Do osób, które bezpodstawnie użyją systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego zostanie wezwana Policja.
41. Zarządca Aqua Centrum Kolbudy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
42. Wszelkie wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie Ratownikowi lub w przypadku przebywania poza halą basenową, obsłudze ACK.
43. ACK jest nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób korzystających z ACK bez poszanowania obowiązującego Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych.
44. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia ACK ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
45. Rzeczy znalezione na terenie ACK należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia. Po upływie 7 dni od daty pozostawienia Zarządcama prawo do utylizacji rzeczy znalezionych, których nikt nie odebrał.
46. Zabrania się prowadzenia na terenie ACK, bez zezwolenia Zarządcy, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania.
47. Wszelkieuwagi oraz wnioski należy zgłaszać do obsługi.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
48. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany treści umów łączących Zarządcy z podmiotami trzecimi. Przez Podmioty trzecie należy rozumieć podmioty, którym służy prawo do korzystania z ACK lub jej części zgodnie z treścią praw i obowiązków określonych Umową zawartą pomiędzy Zarządcą a Podmiotem trzecim.
49. Zarządcyprzysługuje prawo zmiany harmonogramu w każdym czasie.
50. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarządca.
51. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN

1. Sauna jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z sauny jest dozwolone dla osób powyżej 18-tego roku życia.
3. Wszystkie osoby wchodzące do sauny zobowiązane są przed wejściem i po wyjściu do zażycia kąpieli.
4. Zabrania się wstępu do sauny osobom z:
a) chorobami skóry;
b) stanami zapalnymi skóry, w tym egzemą;
c) otwartymi skaleczeniami;
d) chorobami zakaźnymi;
e) infekcją wirusową;
f) chorobami układu oddechowego, w tym gruźlicą;
g) infekcjami septycznymi;
h) ostrym stanem zapalnym organów wewnętrznych;
i) stanem zapalnym serca;
j) ostrymi stanami zawałowymi;
k) objawami dekompresji;
l) chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja;
m) w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze;
n) zapaleniem żył;
o) zaburzeniami centralnego układu nerwowego i z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
5. Wchodząc do sauny Użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie w korzystaniu z niej.
6. Z sauny nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub obniżających sprawność organizmu.
7. Zachowanie osób przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z sauny są zobowiązani do zachowania ciszy i spokoju.
8. Do sauny suchej należy wchodzić boso.
9. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem).
10. Obsługą sauny i znajdujących się w niej urządzeń mogą zajmować się wyłącznie pracownicy ACK. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji lub innych substancji do kąpieli parowej.
11. Pod żadnym pozorem nie można kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników) w pobliżu pieca ani na nim.
12. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
13. Z kompleksu saun należy korzystać bez założonej biżuterii.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem Ogólnym ACK przed korzystaniem z usług obiektu należy do organizatora grupy.
2. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i zmiana obuwia na klapki, trepy itp.
3. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem: namydlenie (bez kostiumu) całego ciała i dokładne spłukanie wodą.
4. Opiekunowie grup szkolnych odpowiedzialni są za zachowanie dzieci w umywalniach, szatniach oraz na terenie całego obiektu.
5. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor pływania, trener, nauczyciel WF).
6. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
7. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
8. Do strefy basenowej wszyscy uczestnicy wchodzą jednocześnie.
9. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
10. W ACK obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
11. Korzystającym ze strefy basenowej nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności:
a) wchodzić do wody bez zezwolenia;
b) biegać po obrzeżach niecki basenu;
c) skakać do wody;
d) palić papierosów, pić alkoholu oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu;
e) wprowadzać psów lub innych zwierząt.
12. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada ratownik, w innych pomieszczeniach ACK za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun grupy.
13. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła, piłki, krążki).
14. Grupy będą wpuszczane do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
15. Za przedmioty pozostawione bez opieki, nie oddane do depozytu lub opiekunowi grupy ACK nie ponosi odpowiedzialności.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody do pełnej wysokości.
17. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej.
18. W przypadku zagrożeń należy bezzwłocznie podporządkować się dyspozycjom ratownika.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI W AQUA CENTRUM KOLBUDY

1. Zjeżdżalnia (słonik) jest integralną częścią ACK i obowiązują na niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni.
3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
4. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do wskazówek, poleceń i nakazów ratowników.
5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
6. Nie jest dozwolony zjazd w okularach optycznych i pływackich, zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp.
7. Podczas wchodzenia na wieżę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności zabrania się biegania po schodach, przepychania oraz zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.
8. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest zabroniony.
9. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej lub leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu.
10. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
11. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce wodowania.
12. Zabrania się ślizgów w pozycjach: „głową w dół”, „na stojąco”, „na brzuchu”, „na stopach”, „na kolanach”.
13. Bezwzględnie zabrania się:
a) zjazdów parami i w grupie,
b) zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
c) wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
d) wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
e) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów,
f) wszystkich innych czynności zagrażających życiu i bezpieczeństwu własnemu, jak i innych osób.
14. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
15. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni (z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt).
17. Wejście na zjeżdżalnię jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.