Regulamin Aqua Centrum Kolbudy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Aqua Centrum Kolbudy przy ul. Wybickiego 33A w Kolbudach, dalej „Pływalnia”.
 2. Właścicielem obiektu jest Gmina Kolbudy z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy ul. Staromłyńska 1, NIP 583-25-35-406, Regon: 191674983, w której imieniu działa Urząd Gminy Kolbudy reprezentowany przez Pana Andrzeja Chruścickiego – Wójta Gminy Kolbudy.
 3. Pływalnia Aqua Centrum Kolbudy czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 21:30, natomiast w weekendy w godzinach od 08:00 do 20:00 lub w innych godzinach jeżeli Zarządca pływalni o tym zdecyduje.
 4. Do korzystania z Pływalni upoważnione są osoby posiadające jednorazowy bilet, ważny karnet lub zarejestrowaną kartę uprawniającą do wejścia na basen w ramach jednego z systemów: MultiSport (Plus, Senior Student, Kids), FitProfit, PZU Sport.
 5. Posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny, Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy w celu uzyskania ulgi zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości oraz karty wydanej przez uprawnioną instytucję.
 6. Zakup biletu uprawnia do skorzystania z jednej jednostki basenowej. Zarządca Pływalni wyznacza 45 minutowe, następujące po sobie, jednostki basenowe rozpoczynając od godziny 7:15 w dniach pon. – pt. oraz od godziny 08:00 w dniach sob. – niedz. Rozpoczęcie i zakończenie jednostki basenowej sygnalizowane jest przez ratownika gwizdkiem.
 7. Użytkownicy Pływalni upoważnieni są do korzystania z szatni na 10 min przed rozpoczęciem jednostki basenowej. Po zakończeniu jednostki szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona. Po 70 minutach od przekroczenia bramki kontrolnej zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodna z obowiązującym cennikiem.
 8. Za korzystanie z Pływalni pobiera się opłaty zgodnie z Cennikiem.
 9. Wstęp na Pływalnię odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 10. Transponder należy zapiąć na nadgarstku w sposób zapobiegający jego utracie oraz okazywać na żądanie obsługi.
 11. Każdy przypadek zgubienia transpondera należy natychmiast zgłosić obsłudze kas. Użytkownik ponosi koszt zagubionego transpondera w wysokości określonej w Cenniku. Opłatę w tej wysokości Użytkownik ponosi również w przypadku uszkodzenia transpondera.
 12. Zakup biletu jednorazowego, karnetu semestralnego lub korzystanie z Pływalni na podstawie innych kart uprawniających, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego Regulaminu.
 13. Do wszystkich karnetów należy zakupić bezzwrotną kartę klienta w wysokości określonej w Cenniku.
 14. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz pływać wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 15. Osoby korzystające z Pływalni są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Pływalni w szatniach w wyznaczonych szafkach.
 16. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Pływalni, Zarządca nie odpowiada.
 17. Przed wyjściem z przebieralni na teren Hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych odpowiedzialność ponoszą osoby, którym prawa do tych rzeczy przysługują.
 18. Osoby korzystające z Pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w pilnowaniu transpondera będącego jednocześnie kluczem do szafki oraz niepowierzania transpondera osobom trzecim.
 19. Zarządcy Pływalni przysługuje prawo czasowego ograniczenia wstępu na Pływalnię w przypadku, gdy wpuszczenie kolejnej Osoby indywidualnej skutkowałoby przekroczeniem maksymalnej ilości osób korzystających z Pływalni w danej Jednostce na Pływalni. Liczba użytkowników Niecek basenowych to maksymalnie 80 osób.
 20. Korzystającym z Pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  1. wchodzenia do wody bez zezwolenia, skakania do niecek basenowych oraz biegania po chodnikach otaczających niecki basenowe;
  2. wpychania lub wrzucania innych osób do niecek oraz zanieczyszczania wody basenowej;
  3. wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
  4. przebywania w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
  5. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, palić papierosów, e-papierosów; 
  6. wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowym;
  7. wnoszenia na teren Pływalni opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
  8. bezpodstawnego używania systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego;
  9. wchodzenia i wychodzenia z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  10. niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni;
  11. przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;
  12. pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
  13. wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek) oraz przedmiotów utrudniających komunikację na terenie Pływalni
 21. Na Pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  2. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry;
  3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia;
  4. których agresywne zachowanie zakłóca atmosferę spokoju w obiekcie lub stanowi potencjalne zagrożenie dla otoczenia;
  5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 22. Osoby przebywające na terenie Pływalni obowiązane są do:
  1. stosowania się do znaków informacyjnych nakazu i zakazu umieszczonych na terenie Pływalni;
  2. stosowania się do poleceń ratowników i pracowników Pływalni oraz do sygnałów dźwiękowych, a także komunikatów nadawanych przez głośniki;
  3. dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia;
  4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  5. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych i pracowników Pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób;
  6. do zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe przed przekroczeniem bramek kontrolnych oraz do ich ponownej zmiany po wyjściu za bramki kontrolne.
 23. Osoby korzystające z Pływalni, przed wejściem na nieckę basenową, zobowiązane są do dokładnego umycia ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących, w tym po skorzystaniu z WC. Osoby wchodzące na nieckę pływalni zobowiązane są każdorazowo przejść przez brodzik odkażający stopy.
 24. Osoby korzystające z hali basenowej obowiązane są nosić stój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne, estetyczny oraz nie posiadający elementów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów Pływalni.
  1. Kobiety – strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy,
  2. Mężczyźni – kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni i metalowych elementów.
 25. Osoby przebywające w wodzie mają obowiązek zakładania czepków kąpielowych.
 26. Dzieci nie umiejące korzystać z WC obowiązane są nosić jednorazowe pielucho majtki przeznaczone do kąpieli.
 27. Użytkownik korzystając z oferty Pływalni oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług będących w ofercie Pływalni.
 28. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) mają wstęp na Pływalnię wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów dorosłych.
 29. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 30. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie Pływalni musi być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 31. Rodzice z dziećmi do lat 8 i odmiennej płci mają możliwość skorzystania z szatni rodzinnej.
 32. Przejście przez bramki w celu wejścia do szatni bądź wyjścia z Pływalni dozwolone jest jedynie po uprzednim rozliczeniu się z kasjerem.
 33. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag i poleceń ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 34. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi Pływalni będą wypraszane z jej terenu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę.
 35. Do osób, które bezpodstawnie użyją systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego zostanie wezwana Policja.
 36. Zarządca Aqua Centrum Kolbudy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 37. Wszelkie wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie Ratownikowi lub w przypadku przebywania poza Halą basenową, obsłudze Pływalni.
 38. Pływalnia jest nadzorowana za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób korzystających z Pływalni bez poszanowania obowiązującego Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych.
 39. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 40. Rzeczy znalezione na terenie Pływalni należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia. Po upływie 7 dni od daty pozostawienia Zarządca ma prawo do utylizacji rzeczy znalezionych, których nikt nie odebrał.
 41. Zabrania się prowadzenia na terenie Pływalni, bez zezwolenia Zarządcy, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania.
 42. Wszelkie uwagi oraz wnioski należy zgłaszać do obsługi lub Zarządcy.
  E-mail: manager@aquacentrumkolbudy.pl
 43. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany treści umów łączących Administratora z Najemcami. Przez Najemców należy rozumieć podmiot, któremu służy prawo do korzystania z Pływalni lub jej części zgodnie z treścią praw i obowiązków określonych Umową zawartą pomiędzy Najemcą a Właścicielem
 44. Zarządcy przysługuje prawo zmiany Harmonogramu w każdym czasie.
 45. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarządca.
 46. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN

 1. Sauna jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z sauny jest dozwolone dla osób powyżej 18-tego roku życia.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do sauny zobowiązane są przed wejściem i po wyjściu do zażycia kąpieli.
 4. Zabrania się wstępu do sauny osobom z:
  1. chorobami skóry;
  2. stanami zapalnymi skóry, w tym egzemą;
  3. otwartymi skaleczeniami;
  4. chorobami zakaźnymi;
  5. infekcją wirusową;
  6. chorobami układu oddechowego, w tym gruźlicą;
  7. infekcjami septycznymi;
  8. ostrym stanem zapalnym organów wewnętrznych;
  9. stanem zapalnym serca;
  10. ostrymi stanami zawałowymi;
  11. objawami dekompresji;
  12. chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja;
  13. w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze;
  14. zapaleniem żył;
  15. zaburzeniami centralnego układu nerwowego i z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
 5. Wchodząc do sauny Użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie w korzystaniu z niej.
 6. Z sauny nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub obniżających sprawność organizmu.
 7. Zachowanie osób przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z sauny są zobowiązani do zachowania ciszy i spokoju.
 8. Do sauny suchej należy wchodzić boso.
 9. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem).
 10. Obsługą sauny i znajdujących się w niej urządzeń mogą zajmować się wyłącznie pracownicy Pływalni. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji lub innych substancji do kąpieli parowej.
 11. Pod żadnym pozorem nie można kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników) w pobliżu pieca ani na nim.
 12. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 13. Z kompleksu saun należy korzystać bez założonej biżuterii.

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO AQUACENTRUM KOLBUDY DLA GRUP ZORGAZNIZOWANYCH

 1. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem Ogólnym Pływalni przed korzystaniem z usług obiektu należy do organizatora grupy.
 2. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i zmiana obuwia na klapki, trepy itp.
 3. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem: namydlenie (bez kostiumu) całego ciała i dokładne spłukanie wodą
 4. Opiekunowie grup szkolnych odpowiedzialni są za zachowanie dzieci w umywalniach, szatniach oraz na terenie całego obiektu.
 5. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby osiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor pływania, trener, nauczyciel WF).
 6. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
 7. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 8. Na pływalnię wszyscy uczestnicy wchodzą jednocześnie.
 9. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć
 10. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
 11. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności:
  1. wchodzić do wody bez zezwolenia
  2. biegać po obrzeżach niecki basenu
  3. skakać do wody
  4. palić papierosy, pić alkohol oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu
  5. wprowadzać psy lub inne zwierzęta
 12. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada ratownik, w innych pomieszczeniach pływalni za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 13. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła, piłki, krążki).
 14. Grupy będą wpuszczane do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i na 15 minut po zakończeniu. Po tym czasie szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 15. Za przedmioty pozostawione bez opieki, nie oddane do depozytu lub opiekunowi grupy pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody do pełnej wysokości.
 17. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej.
 18. W przypadku zagrożeń należy bezzwłocznie podporządkować się dyspozycjom ratownika.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI NA KRYTEJ PŁYWALNI AQUA CENTRUM KOLBUDY

 1. Zjeżdżalnia (słonik) jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni.
 3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
 4. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do wskazówek, poleceń i nakazów ratowników.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Nie jest dozwolony zjazd w okularach optycznych i pływackich, zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp.
 7. Podczas wchodzenia na wieżę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności zabrania się biegania po schodach, przepychania oraz zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.
 8. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest zabroniony.
 9. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej lub leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu.
 10. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
 11. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce wodowania.
 12. Zabrania się ślizgów w pozycjach: „głową w dół”, „na stojąco”, „na brzuchu” , „na stopach”, „na kolanach”.
 13. Bezwzględnie zabrania się:
  1. zjazdów parami i w grupie,
  2. zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
  3. wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
  4. wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów,
  6. wszystkich innych czynności zagrażających życiu i bezpieczeństwu własnemu, jak i innych osób.
 14. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 15. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni (z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt).
 17. Wejście na zjeżdżalnię jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.